C Sharp – Form – Girilen Sayıya Kadar Olan Sayıların Toplamı

C Sharp - Form - Girilen Sayıya Kadar Olan Sayıların Toplamı

C Sharp – Form – Girilen Sayıya Kadar Olan Sayıların Toplamı

Bu örnekte kullanıcıdan bir aldıktan sonra 0’dan başlayarak kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları toplatıyoruz.Kullanıcıdan aldığımız bir sayıyı ilk önce değişkene atayıp daha sonra for döngüsü kullanarak toplam değişkenine aktarıp textbox içine yazdırıyoruz.

Read more

Java – Döngüler (For Döngüsü – While Döngüsü)

Java’da for ve while döngülerinin kullanımlarını aşağıdaki örnekler ile göstermiş olduk.
For Döngüsü
1’den 100’e kadar olan sayıları ekrana yazdırıyoruz.


package hafta2;

public class Donguler {
  
   public static void main(String[] args) {
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
       System.out.println(i);
     }

  }

}

While Döngüsü
While döngüsü ile 1'den 100'e kadar olan sayıları ekrana yazdırıyoruz.


package hafta2;

public class Donguler {
  
   public static void main(String[] args) {
     int i=1;
     while(i<=100)
     {
       System.out.println(i);
     i++;
     }
    }

  }

1'den kullanıcının girdiği sayıya kadar ekrana yazdırmak.


package hafta2;
import java.util.*;
public class Donguler {
  
   public static void main(String[] args) {
     int sayi;
     Scanner giris=new Scanner(System.in);
     System.out.println("Bir sayı giriniz");
     sayi = giris.nextInt();
     for (int i = 1; i < sayi; i++) {
       System.out.println(i);
     }
    }

  }


0 ile 100 arasındaki 5'e bölünen sayıları ekrana yazdırma


package hafta2;

public class Donguler {
  
   public static void main(String[] args) {
     for (int i = 0; i < 100; i++) {
       if (i%5==0) {
         System.out.println(i);
       }
     }
    }

  }


10'dan geriye 1'er 1'er yazdırma


package hafta2;

public class Donguler {
  
   public static void main(String[] args) {
      for (int i = 10; i >=0; i--) {
       System.out.println(i);
     }
    }

  }


Java – Sayı Tek Mi? Çift Mi?

Kullanıcıdan sayıyı aldıktan sonra sayının modunu alıp kalan değere bakarak if else ile tek veya çift olduğunu ekrana yazdırıyoruz.

package hafta2;

import java.util.*;
public class Hafta2 {

  
  public static void main(String[] args) {
   
    Scanner giris=new Scanner(System.in);
    int birsayi;
    System.out.print("Bir sayı girin");
    birsayi=giris.nextInt();
    
    if (birsayi %2==0) {
      System.out.print("Sayı Çift Sayıdır");
      
    }
    else {
    System.out.print("Sayı Tek Sayıdır");
    }
  }
  
}


Java – 2 Sayının Toplanması İşlemi

Kullanıcıdan aldığımız 2 adet sayı ile toplama işlemi yapıp ekrana toplam değeri yazıyoruz.

package javaapplication1;
 import java.util.*;//Kullanıcının girdiği değerleri okuyabilmek için util paketini dahil ediyoruz


public class Toplama { // Sınıfımızın adı Toplama
  public static void main(String[] args) {//Main olmadan program çalışmayacaktır
  int sayi1,sayi2,toplam;//Değişkenlerimizi tanımlıyoruz.
  Scanner giris=new Scanner(System.in);//Kullanıcının girdiği değerleri okumak için 
  //Scanner kullanıyoruz, Bir kez tanımladıktan sonra istediğimiz kadar kullanabiliriz
  System.out.print("Bir sayı girin:");// Kullanıcıdan sayı istiyoruz
  sayi1=giris.nextInt();//Sayi1 değilkenine scannerdan okuduğumuz değeri yazıyoruz
   System.out.print("Bir sayı girin:");
  sayi2=giris.nextInt();
  toplam=sayi1+sayi2;//Toplama işlemlerini yaptım
    System.out.print("Sayıların Toplamı:"+toplam);//Ve sonucu ekrana yazdırıyoruz.
  }
}

C Sharp – Metodlar – Parametreli ve Parametresiz Örnekler

En basit hali ile metod nasıl kullanılır, parametreli metodlar nasıl kullanılır, nasıl geriye değer döndürülür hepsini örneklerle gösteriyoruz.

Ekrana Yazı Yazan Metod

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Metodlar
{
  class Program
  {
    static void yaz()
    {
      Console.WriteLine("Hello World");
      
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      yaz();
      yaz();
      yaz();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


Kullanıcıdan Aldığımız Kelimeyi Ekrana Yazan Metod
MetodEkranaYaz

Read more

C Sharp İle Sayı Tahmin Oyunu

C Sharp’ta size verilen 5 hak ile tutulan sayıyı bulmaya çalıştığını ufak bir oyun.

int hak = 5;

Random rnd = new Random();
int tutulan = rnd.Next(1, 100);
int sayi=0;
//https://www.programlamadersleri.com
while (hak>0)
{
Console.Write("Bir sayı giriniz: ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
hak = hak - 1;

if (sayi == tutulan){
Console.WriteLine("tebrilker sayıyı"+hak+" . hakkınızda doğru tahmin ettiniz");
break;
}
//https://www.programlamadersleri.com
else
{
if (sayi > tutulan)
Console.WriteLine("Aşağı");

else
Console.WriteLine("Yukarı");
}
//https://www.programlamadersleri.com
Console.WriteLine("Kalan tahmin hakkınız:{0}", hak);
}

if(hak==0)
Console.WriteLine("tahmin hakkınız bitti sayımız:"+tutulan+" idi");

Console.ReadKey();

C# – 100’den Geriye İkişer İkişer Saydırma İşlemi

For döngüsü ile 100’den geriye ikişer ikişer saydırma işlemi.Eksilme sayısı değiştirilerek farklı sonuçlar elde edilebilir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _100_0_ikiser
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//https://www.programlamadersleri.com  
     //100'den 0'a sayıların 2'şer olarak azalması
      for (int i = 100; i >= 0; i -= 2)//for döngüsü oluşturuyoruz eksilme miktarını 2 olarak belirtiyoruz
      {
         Console.WriteLine("100'den önceki çift sayılar:{0}",i);//for döngüsündeki sonuçları burada yazdırıyoruz
      }
      Console.ReadKey();
    }//https://www.programlamadersleri.com  
  }
}

Merhaba arkadaşlar bu örneğimizde for döngüsünde ikişer olarak eksilmeyi anlattık.Eksilme işleminde tek dikkat edilmesi gereken yer başlangıç miktarı ve artış miktarının değişikliği,artış işlemi yapılırken for (int i = 0; i <= 100; i+=2) şeklinde yazılırken eksilme işleminde ortadaki kısım şu şekilde olmalıdır for(…; i>=0; …;)

C# – Girilen Sayı Kadar Herhangi Bir Metinin Yazdırılması

Kullanıcıdan alınan tekrar sayısı kadar daha önce belirtilen metnin yazılmasını gösteren C# console application

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//https://www.programlamadersleri.com/
      int sayi;//int türünde bir değişken tanımladık
      Console.WriteLine("Metin Sayısını Giriniz:");//Metnin kaç kere tekrarlanacağını sordurduk
      sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//Kullanıcının girdiği sayıyı for döngüsünde kullanmak için aldık

      for (int i = 1; i <=sayi; i++)//Kullanıcının girdiği sayı kadar tekrarlanmasını sağladık
      {
        Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");//Metin tekrar sayısı kadar yazdırıldı
      }

      Console.ReadKey();
    }//https://www.programlamadersleri.com/
  }
}

C# Belirli İki Sayı Arasındaki Çift Sayılar

Kullanıcıdan alınan iki sayı arasındaki çift sayıların bulunmasını içeren C# console application örneği;

/*
 * Created by SharpDevelop.
 * User: serkan
 * Date: 15.12.2013
 * Time: 23:05
 * 
 * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;


namespace ikisayiarasindakicift
{
	class Program
	{
		public static void Main(string[] args)
		{//https://www.programlamadersleri.com
			int baslangic,bitis;//baslangic ve bitis değişkneleri atanıyor
			Console.WriteLine("Başlangıç Sayısını Giriniz:");//baslangic değeri alınıyor
			baslangic=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//değer integer a çevriliyor
			//https://www.programlamadersleri.com
			Console.WriteLine("Bitis Sayısını Giriniz:");//bitis değeri alınıyor
			bitis=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//değer integer a çevriliyor
			
for (int i = baslangic; i < bitis; i++) {//https://www.programlamadersleri.com
		//döngüye baslangic ve bitis sayilari belirtiliyor	
	if (i % 2==0) {// sayının çift olup olmadığı kontrol ediliyor
 Console.WriteLine(i); //sayı çift ise ekrana yazdırılıyor
 //https://www.programlamadersleri.com
				}
}
//https://www.programlamadersleri.com
Console.ReadLine();
		}
	}
}
1 2